اکسترودر تک محور

اکسترودر خوراک آبزیان شناور

اکسترودر خوراک آبزیان شناور دستگاهی قدرتمند برای تولید خوراک آبزیان شناور اکسترودر خوراک آبزیان شناور دستگاهی قدرتمند برای تولید خوراک آبزیان شناور است. تولید خوراک شناور با محتوای پروتئین و چربی متوسط برای گونه های گرمابی مثل تیلاپیا، مارماهی و گربه ماهی با  استفاده از فرایند اکسترودینگ انجام می شود. اکسترودرهای خوراک آبزیان شناور در…

ادامه مطلب