کاندیشنر

عیب یابی و رفع عیب کاندیشنر

عیب یابی و رفع عیب کاندیشنر   برای عیب یابی و رفع عیب کاندیشنر به جدول زیر مراجعه کنید. مشکل علت احتمالی راه حل هیچ ماده ای از کاندیشنر خارج نمی شود. (1) ورودی پر شده است (2) مواد در خروجی انباشته شده است. (3) مشکلی در دستگاه محرکه وجود دارد. (4) احتمال برعکس بودن…

ادامه مطلب